Luovan Suomen julkaisuja

Luova Suomi julkaisee yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tuottamia julkaisuja. Luovan Suomen julkaisuihin voit tutustua tässä osiossa.

Julkaisuesitteestä näet yhdellä vilkaisulla myös kaikki painettuna versiona tilattavat julkaisumme.

Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma - ARVIOINTI
Mervi Rajahonka, Pinja Raitasuo
Luova Suomi 2015

Arviointi-julkaisussa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman valtakunnallisen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman (2007-2013) ja siitä rahoitettujen hankkeiden tavoitteita ja niiden toteutumista.
Lue julkaisu.

Tarinoita luovasta taloudesta - CASEBOOK
Uudistettu painos!

Luovan Suomen julkaisuja 11
Toimittaneet Silja Suntola, Kristine Matilainen ja Inka Reijonen
Luova Suomi 2015

Julkaisu johdattelee luovan talouden käsitteeseen ja ajatteluun sekä tarjoaa konkreettisia case-esimerkkejä luovan osaamisen soveltamisesta yhteiskunnan eri sektoreilla. Tutustu mm. siihen miten luovaa osaamista ja menetelmiä on hyödynnetty uudenlaisten kokemusten ja viestinnän synnyttämisessä, työyhteisöjen kehittämisessä sekä aineettomaan arvonluontiin perustuvassa innovaatiotoiminnassa. Case-juttuja on ollut kirjoittamassa useita eri luovan alan asiantuntijoita. HUOM uudistettu painos!
Lue julkaisu.

Fokusoinnilla kasvua ja kannattavuutta - Sparraajan opas yrittäjälle
Luova Suomen julkaisuja 10
Toimittanut Jussi Förbum
Luova Suomi, Diges ry

Fokusoinnilla kasvua ja kannattavuutta - Sparraajan opas yrittäjälle on tehty pk-yrittäjille, jotka haluavat kehittää yrityksensä toimintaa kasvamalla. Kasvu voi tarkoittaa yrityksen koon kasvattamista, kannattavuuden lisäämistä, myynnin vauhdittamista tai jotakin muuta. Kasvu pohjautuu aina yrityksen omaan tahtotilaan. Kasvun tavoitteesta riippumatta yrityksen kasvu voidaan kiteyttää kahteen vaiheeseen: fokusointi- ja kasvuvaiheeseen. Tässä oppaassa keskitytään fokusointivaiheeseen.

Käytännönläheisessä oppaassa neuvotaan miten pk-yritys voi fokusoimalla kehittää kasvun mahdollistavat pohjan ja samalla tehdä kasvua tukevan strategian. Kirjan päähavainnot ovat kokeneelta liikkeenjohdon konsultilta Niku Oravaiselta. Oppaan päärahoittajana on Yksityisyrittäjäin säätiö. Oppaan on kustantanut Luova Suomi. Painettua versiota voi tiedustella petteri.huvio(at)diges.info tai luovasuomi(at)aalto.fi.
Lue julkaisu.

Moniäänisyydestä yhteinen sävel - Näkökulmia johtamiseen
Luovan Suomen julkaisuja 9
Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014
Luova Suomi, JOHDE

Moniäänisyydestä yhteinen sävel on osa JOHDE-hankkeen loppujulkaisujen sarjaa. JOHDE on luovan alan johtajaosaamisen ja tapahtumatuottamisen hanke, jota toteutettiin vuosina 2009–2014. Julkaisussa keskitytään johtamiseen luovan talouden aikakaudella, erityisesti luovuuden ja verkostojen kontekstissa. Ajatuksiaan luovasta johtamisesta esittävät muun muassa Aarhusin yliopiston professori Lotte Darsø, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Tuomas Auvinen, yrittäjä, konsultti ja luennoitsija Jukka Ala-Mutka sekä Muotohiomo suunnittelutoimiston johtaja Pekka Toivanen. Vierailevat kirjoittajat Tuija Seipell ja Tuija Pulkkinen tuovat mukaan kansainvälistä näkökulmaa.
Lue julkaisu

Tarinoita luovasta taloudesta - CASEBOOK
Luovan Suomen julkaisuja 8
Toimittaneet Silja Suntola & Kristine Matilainen 2013
Luova Suomi 

Verkkojulkaisu tarjoaa alustuksen luovan talouden käsitteeseen sekä tarinoita, jotka ilmentävät konkreettisella tavalla luovan talouden mahdollisuuksia yhteiskuntamme eri sektoreilla. Case-jutut ovat kirjoittaneet vuosina 2012-2013 Riikka Fagerholm, Elina Hankkio, Anna Kari sekä Outi Raatikainen Pink Eminencestä.
Lue julkaisu


Sparraajan käsikirja - Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen
Luovan Suomen julkaisuja 7
Toimittanut Jussi Förbom 2012
Luova Suomi, Diges ry

Sparraajan käsikirja antaa kattavan käsityksen siitä, mistä luovien alojen liiketoiminnan kehittämisessä on kyse. Julkaisun aineisto perustuu toimittaja Jussi Förbomin tekemiin asiantuntijahaastatteluihin. Haastatteluaineistoa täydentävät Diges ry:n asiantuntijoiden toimittamat tekstit. Julkaisu jakautuu kolmeen osaan: 1) Sparrauksen elementtejä, 2) Sparrausta käytännössä ja 3) Case-esimerkkejä. Julkaisun loppuun on koottu hyödyllistä luettavaa, linkkejä ja erilaisia sparraukseen liittyviä lomakkeita.
Lue julkaisu.
 

Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö - näköaloja Itä-Suomesta
Luovan Suomen julkaisuja 6
Kimmo Kainulainen (Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy) 2012
Luova Suomi

Kimmo Kainulaisen (Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy) toimittama selvitys Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö tarkastelee Suomen ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita. Selvitys nostaa myös esiin tukipalvelumuotoja, joiden avulla kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin edistää.
Lue julkaisu.


Creative Economy and Beyond - Insights from Finland
Anna Kari (Pink Eminence Ltd) 2011
Luova Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö 

Luovan Suomen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa toimittama julkaisu Creative Economy and Beyond - Insights from Finland on katsaus luovan talouden taustoihin ja tulevaisuuteen Suomessa. Julkaisussa käsitellään muutoksia yhteiskuntarakenteessamme ja globaalissa maailmassa sekä määritellään luovan talouden kannalta keskeisimpiä käsitteitä. Luovaa taloutta tarkastellaan myös ajankohtaisten tapausesimerkkien kautta kansallisten toimien, rahoitus- ja tuki-instrumenttien sekä tulevaisuuden aloitteiden valossa.
Lue julkaisu.


Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin
Luovan Suomen julkaisuja 5
Uotila, Hannu, Handelberg, Jari, Valtakari, Mikko, Riipinen, Toni & Huvio, Petteri 2011
Luova Suomi, Cupore

Selvitys avaa näkökulmia julkisten tukitoimintojen tehokkuuteen ja kykyyn vastata luovien alojen todellisiin tarpeisiin. Selvityksessä kartoitetaan toimiala- ja yritysryhmäkohtaisesti, mitä uusia toimenpidekokonaisuuksia ja rahoitusinstrumentteja on kuluneella vuosikymmenellä julkisen hallinnon toimesta suunnattu kulttuurisektorin luovien toimialojen liiketoimintaedellytysten ja alan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan näiden toimenpiteiden toteuttamista, vaikutuksia ja vastaavuutta toimenpide- ja tukitoimintojen kysynnälle.
Lue julkaisu.


Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin
Luovan Suomen julkaisuja 4
Stenvall-Virtanen, Sari, Grönlund, Mikko, Norberg, Aarne, Pönni, Veijo & Toivonen, Timo E. 2011
Luova Suomi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Cupore 

Selvitys tarkastelee digitalisoitumisen vaikutuksia luovien toimialojen liiketoiminta- ja ansaintamalleihin lähinnä Suomessa mutta myös kansainvälisessä kontekstissa. Selvitys kattaa ainoastaan yritysmuotoisen toiminnan. Selvityksessä tarkastellaan tarkemmin digitalisoitumisen vaikutuksia elokuva-alan, pelialan, musiikkialan ja kustannusalan kehitykseen.
Lue julkaisu.


Creada - Loikka luovaan yrittäjyyteen
Luovan Suomen julkaisuja 3
Luova Suomi, Creada 2010

Selvitys koostuu haastattelukokoelmasta, jossa Creada -valtakunnallisen luovien alojen yrittäjyysvalmennusprojektin osallistujat kertovat, millaisia tuloksia prosessiin osallistuminen on tuottanut. Creada -projekti toteuttettiin 2008-2010 ja sitä hallinnoi ensin Adulta Oy, ja 1.5.2010 lähtien Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Creada -valmennuksessa siirryttiin rohkeasti oppiainekeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Tavoitteena oli selvittää yrittäjän ja yrittäjäksi aikovan yrittäjäominaisuudet sekä ammatti- ja liiketoimintaosaamisen taso, todeta yritysidean realistisuus ja menestysmahdollisuudet, opettaa valmennettavat hahmottamaan yrityksen toimintaprosessi ja hallitsemaan menestymisen kannalta olennaiset seikat sekä tarjota yrityksen hoitamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.
Lue julkaisu.


Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit
Luovan Suomen julkaisuja 2
Kira Sjöberg 2010
Luova Suomi, Cupore

Selvityksessä kuvataan kuvataidemarkkinoiden rakennetta ja kuvataiteen ansaintalogiikkaa Suomessa suhteessa kansainvälisen taidemarkkinan toimintamalleihin ja tulevaisuuden taidemarkkinakenttään. Keskeisessä osassa selvityksessä ovat Suomen kuvataidekenttään, kuvataiteen markkinarakenteisiin sekä niitä koskevaan yhteiskunnallisen keskusteluun liittyvät ongelmat sekä asenteet suomalaisten markkinatoimijoiden näkökulmasta.
Lue julkaisu.


Facts & Figures
Luova Suomi, Cupore 2009

Luova Suomi Facts & Figures -julkaisuun on koottu tilastotietoa luovista aloista Suomessa. Julkaisussa otetaan myös kantaa luovien alojen määrittelyyn suosimalla tekijänoikeusalojen ja kulttuurialojen käsitteitä. Julkaisussa esitellään luovien alojen tilastotietoa toimialakohtaisesti sekä kulttuurin kansantaloudellisen kokonaismerkityksen näkökulmasta. Julkaisun on toimittanut Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore osana Luova Suomi -hanketta.
Lue julkaisu.


Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa
Luovan Suomen julkaisuja 1
Eija Mäkirintala 2009
Luova Suomi, Cupore

Selvitys avaa keskustelua siitä, miten taide- ja kulttuuritaustaista osaamista voi hyödyntää minkä tahansa alan liiketoiminnan kehittämisessä. Keskiössä on erityisesti strategiseen kehittämiseen, taitojen oppimiseen ja organisatoriseen transformaatioon tähtäävä toiminta. Huomion kohteena on yritysten välinen liiketoiminta taidetaustaista osaamista tarjoavan ja sen palveluja tilaavan yrityksen välillä (Arts & Business).
Lue julkaisu.


Trend Pulse. Catching Global Trends in Creative Industries
Herlin, Niko, Leroux, Vikki & Seidel, Ines 2009
Finpro, Cupore, Luova Suomi

Finpron kartoituksessa kuvataan keskeisiä kansainvälisiä, luovien alojen kehitykseen vaikuttavia trendejä ja signaaleja. Kartoituksen taustatutkimuksen kohdemaat ovat erityisesti Suomi, Intia, Japani, Etelä-Korea, Tunisia, Ranska ja Saksa. Kartoitus edesauttaa luovan alan trendien ennakointia ja uusien kansainvälisillä markkinoilla syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä.
Lue julkaisu.